Ausserrhodische
Kulturstiftung

Sekretariat
Martina Montanus
Postfach
9053 Teufen

E-Mail

design-ar.ch

Pro­jekt «De­sign Ap­pen­zell Aus­ser­rho­den, Feuilles 1 bis 10

www.design-ar.ch

Die «Feuilles» kön­nen beim Se­kre­ta­ri­at, zu 10 Fran­ken plus Porto, er­wor­ben wer­den.

Andreas Krobdesign_ar

Armando Forlindesign_ar

Dorothea Weishauptdesign_ar

Eva Louisdesign_ar

Eva Rekadedesign_ar

Peter Kuehnisdesign_ar

Peter Wüthrichdesign_ar

Sarah Grafdesign_ar

Ueli Frischknechtdesign_ar

Urs Bürkidesign_ar